Text Box: انجمن خران آلمان                       

Text Box: در اینجا ما خران گرامی گرد هم میآییم تا گرد تر شویم...                          

Text Box: فرزند ذکور رهبر متولد شد.....!

Text Box: ســــر طـــویلـــه اول                        

Text Box: گاوان و خران بار بردار               به ز آدمیان مردم مردم آزار  .         
 ای خدایی که خالق خرسی          ما خران را که آفریده ای مرسی             
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خران جهان از این سه موجود عجیب به داد گاه  لاهه عارض شدند.....

Text Box: سر طویله اول میدان جو فروشها شهر بهبهان 
سر طویله دوم  کوچه یونجه زار  شرکت قبرس
سرطویله سوم خیابان شهید عر عر شرکت پالان دوزان
 

Text Box: برای تماس با  ما به آدرسهای زیر مراجعه نمایید                                       

 

Text Box: ماچه خری در حال یه چیزی توی یه چیزی انداختن ، ما چون خریم نمیدونیم اون چیزا چی ان        !

Text Box: توصیه به ماچه خران،      
به عرعر های ما نران زیاد       اهمیت ندهید چون، فقط عر عر است....!          

عرعر بر هر چی خر واقعیست...عرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعر